Friday, May 21, 2010

SOAL JAWAB: Azan dan Iqamah

SOALAN: Bagaimanakah tatacara azan dan iqamah?

JAWAPAN:

Sebelum kita pergi ke tatacara azan dan iqamah, ada baiknya kita mengetahui beberapa perkara berkenaannya.

Firman Allah s.w.t:

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?" (Surah Fushshilat:33)

Aisyah radhiyallahu 'anha menafsirkan ayat,"…orang yang menyeru (manusia) kepada Allah", dengan katanya "Dia ialah muazin. Ketika dia mengucapkan, "Hayya 'alash shalaah" maka dia sedang menyeru kepada Allah."

Ibnu Umar dan Ikrimah juga menafsirkan ayat tersebut dengan muazin, meskipun ayat tersebut umum mengena pula kepada orang yang mengajak manusia kepada Allah (iaitu pendakwah).


Ta'rif (Pengertian) Azan

Bahasa: Memberitahu sesuatu.

Istilah: Pemberitahuan tibanya waktu shalat dengan lafaz tertentu yang disyari'atkan.


Hukum Azan

Azan hukumnya fardhu kifayah bagi laki-laki untuk shalat lima waktu; bukan bagi wanita. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w, "Fa idzaa hadharatish shalaatu fal yu'adzdzin lakum ahadukum…." (ertinya: Jika tiba waktu shalat, maka hendaknya salah seorang antara kamu mengumandangkan azan….").


Keutamaan Azan

1. Sebagai orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat (Shahih Muslim no.
387).

Tentang maksud "paling panjang lehernya" ada beberapa tafsiran, antaranya:
a) Lehernya paling panjang di antara manusia yang lain (secara hakiki)
b) Sebagai orang yang paling rindu mengharap rahmat Allah
c) Sebagai orang yang mendapat banyak pahala
d) Ketika manusia dibanjiri oleh keringat mereka sampai ada yang tenggelam oleh keringatnya, maka para muazin dipanjangkan lehernya sehingga tidak tenggelam, wallahu a'lam. (rujuk Syarah Shahih Muslim).

2. Mengusir syaitan. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Apabila azan dikumandangkan, maka syaitan akan kabur sehingga membuang angin agar tidak mendengar suara azan…." (hadith riwayat Muslim)

3. Tidak ada sesuatu pun yang mendengarkan suara azan, kecuali akan menjadi saksi untuknya. (Shahih Bukhari no. 609)

4. Akan diberi ampunan sejauh terdengar suara azannya. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada shaf terdepan. Muazin akan diampuni dosanya sejauh terdengar suaranya, akan dibenarkan oleh yang mendengarnya baik sesuatu yang basah maupun yang kering, dan dia akan memperolehi pahala seperti pahala orang yang shalat bersamanya." (hadith riwayat Ahmad dan Nasa'i, Shahih At Targhib wat Tarhib 1/99)

5. Nabi s.a.w mendoakan ampunan untuknya.

Rasulullah s.a.w bersabda:

"Imam adalah penjamin. Muazin adalah seorang yang diamanahi. Ya Allah, tunjukilah para imam dan ampunilah para muazin." (hadith riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Khuzaimah, Shahihut Targhib 1/100)

6. Menghapuskan dosa dan memasukkan ke surga.

Rasulullah s.a.w bersabda, "Tuhanmu kagum kepada pengembala kambing yang berada di atas bongkahan bukit. Dia menyerukan shalat dan melakukannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lihatlah kepada hamba-Ku ini; dia melakukan azan dan iqamat, dia takut kepada-Ku. Sungguh, Aku ampuni hamba-Ku dan Aku akan memasukkannya ke syurga." (hadith riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, rujuk Ash Shahihah no. 41)


Tatacara Azan

Tatacara azan ada beberapa cara:

1. Menyebut empat kali takbir yang pertama dan menyebut dua kali untuk kalimah-kalimah selepasnya, sehingga jumlahnya 15 kalimah, iaitu:

Allahu akbar 4X
Asyhadu allaailaahaillAllah 2X
Asyhadu anna muhammadar rasuulullah 2X
Hayya ‘alash shalaah 2X
Hayya ‘alal falaah 2X
Allahu akbar 2X
Laailaahaillallah 1X

Tatacara seperti ini berdasarkan hadits Abdullah bin Abdi Rabbih yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata tentang hadits tersebut, "Hasan shahih."

2. Menyebut empat kali takbir dan mentarji’ dua kalimah syahadah (mengulang dua kalimah syahadah dengan suara keras setelah sebelumnya dengan suara rendah), sehingga jumlahnya 19 kalimah. Tatacara seperti ini berdasarkan hadits Abu Mahdzurah, bahawa Nabi s.a.w mengajarkan azan kepadanya dengan jumlah 19 kalimah (hadith riwayat lima ahli hadits, Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih.")

Contoh dengan tarji' adalah mengucapkan “Asyhadu alllaailaahaillallah, asyhadu allaailaahaillallah, asyhadu anna muhammadar rasuulullah, asyhadu anna muhammadar rasuulullah" dengan suara rendah, kemudian diulangi lagi dengan suara keras.

3. Menyebut dua kali takbir dengan mentarji’ dua kalimah syahadah, sehingga jumlahnya 17 kalimah iaitu:

Allahu akbar 2X
Asyhadu allaailaahaillAllah 2X
Asyhadu anna muhammadar rasuulullah 2X
(Lalu dua kalimah syahadah di atas ditarji’).
Hayya ‘alash shalaah 2X
Hayya ‘alal falaah 2X
Allahu akbar 2X
LaailaahaillAllah 1X

Tatacara seperti ini berdasarkan hadits Abu Mahdzurah yang diriwayatkan oleh Muslim.


Syarat Azan dan Muazin

Syaikh Dr. Sa'id Al Qahthani menyebutkan syarat-syarat azan sebagaimana berikut:
1) Lafaznya tertib (berurutan)
2) Tidak dipisah lama antara lafaz-lafaz azan.
3) Sudah masuk waktu shalat.
4) Dalam mengucapkan, tidak sampai lahn (salah) yang mengubah erti, seperti memanjangkan kata "akbar" menjadi "akbaaar".
5) Mengeraskan suara, yakni tidak perlahan yang hanya terdengar oleh diri sendiri.

Manakala syarat muazin adalah:
1) Dilakukan oleh seorang; tidak dua orang.
2) Muslim
3) Mumayyiz (sudah mampu membezakan atau dapat memahami pembicaraan orang lain dan menjawabnya), usianya 7 tahun ke atas.
4) Berakal
5) Laki-laki
6) Adil; bukan orang fasik.

Catatan: Namun jika wanita melakukan azan di tengah-tengah kaum wanita, maka menurut pendapat yang rajih, hal ini disyari'atkan. Inilah pendapat Imam Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm dan sebagainya. Tentunya tanpa mengeraskan suara dan bukan di tempat tinggi (seperti di menara).


Adab Bagi Muazin


1) Dianjurkan azan dalam keadaan suci dari hadats kecil dan besar, kerana azan merupakan dzikr.

2) Hendaknya muazin melakukan azan karena mengharap wajah Allah, oleh kerana itu hendaknya dia tidak meminta upah.

3)
Hendaknya muazin berdiri dan menghadap kiblat, kerana mu'azzin Rasulullah s.a.w. ketika azan selalu menghadap ke kiblat.

4)
Hendaknya muazin ketika sampai pada kalimah “Hayya ‘alash shalaah” menoleh ke arah kanan (tanpa memutarkan badannya) dan pada kalimah “Hayya ‘alal falaah” menoleh ke arah kiri. Demikianlah yang dilakukan Bilal, muazin Rasulullah s.a.w.

5) Hendaknya muazzin memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, berdasarkan
hadits Bilal juga.

6) Disyari’atkan mencari mu'azzin yang suaranya bagus, sebagaimana Rasulullah s.a.w memilih Abu Mahdzurah sebagai muazin kerana suaranya yang bagus.

7) Disyari'atkan atau disunnahkan pada saat hujan lebat atau dingin sekali, baik
ketika perjalanan mahupun tidak, bagi mu'azzin mengumandangkan "Shalluu fii buyuutikum" atau "Shalluu fii rihaalikum" atau "Ash Shalaatu fir rihaal" (ertinya sama, yaitu: "Shalatlah di rumah-rumah kamu.") sebagai ganti "Hayya 'alash shalaah". Ini berdasarkan hadits Ibnu Umar, bahawa Nabi s.a.w memerintahkan muazin menyerukan "Shalluu fii rihaalikum" pada malam yang dingin atau malam yang sedang turun hujan ketika perjalanan." (hadith riwayat Bukhari dan Muslim).

Letaknya ucapan tersebut pada tiga tempat:

a) Di dalam azan menggantikan hayya 'alash shalah. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari.

b) Setelah selesai azan. Imam Nawawi berkata, "Akan tetapi, mengucapkannya setelah azan lebih baik, agar susunan azan seperti biasanya."

c) Di dalam azan setelah mengucakan hayya 'alal falaah (dengan menyebut
hayya 'alash shalah sebelumnya). Hal ini berdasarkan hadits seseorang yang berasal dari daerah Tsaqif, bahwa dia mendengar muazin Nabi s.a.w pada malam hari yang sedang turun hujan ketika perjalanan mengucapkan, "Hayya 'alash shalaah, Hayya 'alal Falah, kemudian, "Shalluu fii rihaalikum." (hadith riwayat Nasa'i)


Kekeliruan Dalam Azan

1) Azan menggunakan radio atau kaset.

2) Mendahului azan dengan bacaan-bacaan tertentu, seperti bacaan "Innallaha wa malaa'ikatahu yushalluuna 'alan nabi…." atau "Subhaanallah,walhamdulillah…."

3) Mendahului azan dengan memukul beduk. Padahal Rasulullah s.a.w menolak memanggil manusia untuk shalat dengan cara seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi yang memakai trompet, orang Nasrani yang memakai lonceng dan orang Majusi yang memakai api.

4) Mengumandangkan azan secara duet.

5) Melafazkan puji-pujian antara azan dan iqamat. Hal ini sudah tentu mengganggu
orang yang sedang shalat sunat, padahal haram hukumnya mengganggu orang yang sedang shalat. Sungguh aneh, ketika anak kecil dimarahi bersuara keras di masjid ketika ada yang sedang shalat, namun orang yang melafazkan puji-pujian dibiarkan, fa innaa lilahi wa innaa ilaihi raaji'uun.


Rujukan

1. Tafsir Al Qur'anil 'Azhiim (Ibnu Katsir),
2. Al Adzaan wal Iqamah (Dr. Sa'id Al Qahthani),
3. Fiqhus Sunnah (Sayyid Sabiq),
4. Syarh Shahih Muslim (Imam Nawawi),
5. Azan, Keutamaan, Ketentuan dan 100 Kesalahan (Abu Hazim Muhsin)
6. Dan lain-lain rujukan.


Sumber

1.Fiqih Azan oleh Marwan bin Musa (http://tarbeyah.blogspot.com/2009/07/fiqih-azan.html)


Bacaan Tambahan

Azan dan Iqamah: Hukum dan Kelebihannya oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.

Bahagian 1
Bahagian 2
Bahagian 3
Bahagian 4
Bahagian 5
Bahagian 6

No comments:

Post a Comment